SSF Mellansverige
 • Sammanställning björnbeslut 2008 »
 • Sammanställning av vargdödade hundar »

  Lodjurskarta (pdf) | Vargkarta (pdf)

  Rapport 2007-06-21

  Inventering av stora rovdjur i Dalarnas län 2006/2007

  Sammanfattning

  Våren 2007 har två järvföryngringar säkerställts inom renskötselområdet i Dalarna. Sannolikt har tre olika järvar spårats utanför renskötselområdet. Antalet lodjursföryng-ringar har bedömts till 30 st. Under vintern 2006/07 spårades familjegrupper av varg i fyra revir som delas med andra län och i tre revir som ligger inom Dalarnas gränser. Tre revirmarkerande par och 2-3 ensamma stationära vargar konstaterades.

  Metoder och genomförande

  Länsstyrelserna ansvarar sedan 2002 för inventering av de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn både innanför och utanför renskötselområdet. Inventeringarna genomförs enligt de metoder och kriterier som finns beskrivna i Naturvårdsverkets före-skrifter 2004:17 och 2004:18. Inventeringarna genomförs av länsstyrelsens fältpersonal i samarbete med ideella organisationer, jägare, samebyar och allmänhet.

  Björn

  Länsstyrelsen registrerar alla rapporter om björnhonor med ungar, vilket ger en uppfatt-ning om utbredningen av björnens kärnområde i länet, men inte om antalet björnar. För att uppskatta antalet björnar genomförde Skandinaviska björnprojektet i samarbete med Jägareförbundet en spillningsinventering 2001 och 2002. Utifrån DNA-analyser på de insamlade spillningarna uppskattades björnstammen i Dalarna och Gävleborg tillsam-mans till ca 550 björnar. Av dessa beräknades ca 60 % (330 björnar) finnas i Dalarna. Sedan dess har björnstammens storlek i länet totalt varit oförändrad, enligt jägarnas björnobs, som baseras på registrerade björnobservationer under första älgjaktsveckan. Antalet observationer i nordvästra delen av länet har dock ökat.

  Järv

  Renskötselområdet Järvinventeringen i renskötselområdet genomförs av länsstyrelsens fältpersonal i samar-bete med samebyarna. Kända och potentiella lyeplatser besöks och även observationer av misstänkta lyor i andra områden följs upp, för att avgöra om det rör sig om en lya med ungar eller en köttgömma.

  Våren 2007 har två järvföryngringar konstaterats inom renskötselområdet.

  Utanför renskötselområdet
  En järv spårades utanför renskötselområdet norr och väster om Älvdalen. En synobser-vation på järv rapporterades från området norr om Rättvik mot Vikarbyn. En järv spåra-des sedan vid olika tillfällen även inom Falu kommun. Ytterligare en ensam järv spåra-des inom Ludvika kommun. Sannolikt rör det sig om minst tre olika järvar utanför ren-skötselområdet.

  Lodjur

  Länsstyrelsens fältpersonal kvalitetssäkrar löpande under säsongen alla rapporter om familjegrupper av lodjur. Även områden där inga rapporter inkommit genomsöks efter både lo- och vargspår.

  I områden där flera observationer gjorts nära varandra (inom 25 km, se avståndskriteriet i Naturvårdsverkets föreskrifter) grupperas observationer som bedöms vara av samma hona. För att betrakta observationer inom 25 km som olika föryngringar, skall de ha sär-skiljts genom att intilliggande observationer samtidigt spårats ihop eller isär, eftersom ringning eller holmning är mycket osäkra metoder för att särskilja familjegrupper, sär-skilt i områden med plogade vägar, skoterspår, älgspår mm. I vissa fall har dock vid årets inventering även andra faktorer gjort att intilliggande observationer bedömts som tillhörande olika familjegrupper.

  Antalet familjegrupper bedöms till 30 st, varav en inom renskötselområdet. I Bilaga 1, visas antalet bedömda familjegrupper. Cirklarna har en diameter på 25 km vilket är ett genomsnittligt hemområde för en hona med ungar.

  Varg

  Inventering av varg pågår året runt och på första snön gör länsstyrelsens fältpersonal särskilda insatser för att fastställa antalet vargar i de kända reviren. Alla vargrapporter kvalitetssäkras om så är möjligt och spår har sökts i områden där nya vargförekomster misstänks.

  Familjegrupper i Dalarna

  Siljansringen
  Som mest spårades sex vargar i Siljansringen, föräldrapar och minst 4 valpar. Misstan-kar finns dock om att det var åtminstone ytterligare en varg i familjegruppen. Föryng-ring har skett tidigare i reviret, varför antalet årsvalpar är osäkert. En valp, en hane född 2006, hittades påkörd vid Ickholmen.

  Lövsjön
  Minst 6 vargar spårades, dvs föräldraparet och fyra årsvalpar. Föryngringen 2006 är den första konstaterade lyckade föryngringen i reviret. En valp, en tik, hittades ihjälkörd in-vid väg 242.

  Långsjön
  Minst 4 vargar spårades, dvs föräldraparet och två-tre årsvalpar. Föryngringen 2006 är den första i reviret. Hannen i reviret är sannolikt den sk "Bjursåsvargen" som sågs vid ett stort antal tillfällen och tros ha varit skyldig till flera angrepp på fårbesättningar i området. Beslut om skyddsjakt beviljades på denna varg, men den fälldes inte under skyddsjakten. Efter årsskiftet hittades inga spår efter den ursprunglige hannen i reviret och senare på vintern gick tiken tillsammans med en ny hanne. Inga säkra spår efter valparna kunde heller konstateras efter årsskiftet. Totalt kan fyra till sex vargar rört sig i reviret under vintern.

  Familjegrupper i gränsreviren

  Halgån
  Reviret ligger till större delen i Värmlands län. Fyra till fem vargar har spårats, föräld-rapar och minst två valpar. Föryngring har skett även tidigare i reviret och tiken är ra-diosändarmärkt av forskningsprojektet Skandulv.

  Ulriksberg
  Reviret ligger till större delen i Örebro län. Sju vargar, föräldrapar och fem årsvalpar, har spårats. Hannen i reviret, Ulrik, är född i det gamla Leksandsreviret och har varit märkt med radiosändare sedan 1998. I januari 2006 byttes hans radiosändare och även tiken fick radiosändare. Sändarna har dock visat sig inte fungera helt enligt förhopp-ningarna, utan rapporterar oregelbundet. Ett misslyckat försök att märka om tiken har gjorts under vintern 2007. Märkningen har skett av forskningsprojektet Skandulv.

  Amungen
  Reviret delas med Gävleborgs län. Fyra vargar har spårats i reviret vintern 06/07, för-äldraparet och två valpar. Föräldraparet radiosändarmärktes i mars 2005. Hannens sän-dare slutade tidigt att fungera och 2007 slutade även tikens sändare att rapportera. Om-märkning planerades, men kunde inte genomföras. Länsstyrelserna i Dalarna och Gäv-leborg ansvarar för märkningen i Amungen, som är en förvaltningsmärkning för att un-derlätta inventeringen och för att kunna tillhandahålla vargtelefon.

  Voxna
  Reviret ligger till större delen i Gävleborgs län och sju vargar har spårats, föräldraparet och fem valpar. Föryngring har skett tidigare i reviret varför det inte går att avgöra anta-let årsvalpar.

  Revirmarkerande par

  Korsån
  Öster om Falun spårades ett nytt revirmarkerande par. Reviret delas med Gävleborgs län. Troligen är det den sk "Ryggenvargen" som fått sällskap.

  Görsjön
  Även i det gamla Leksandsreviret har ett nytt revirmarkerande par spårats.

  Våmådalen
  Ett revirmarkerande par spårades i Våmådalen redan vintern 05/06. En av vargarna för-svann dock i mitten av mars 2006. Vintern 06/07 spårades åter ett revirmarkerande par i området.

  Aamäck
  I sydväst har paret Aamäck (Neva) någon gång spårats även i Dalarnas län.

  Det nya sk Tenskogsreviret i Gävleborgs län kommer sannolikt att beröra nordligaste spetsen av Rättviks kommun. Vargarna är ännu inte spårade i Dalarna. Misstankar om ytterligare ett revirmarkerande par väster om Venjan fanns i början av vintern, men kunde inte säkerställas.

  Ensamma stationära vargar

  Trängslet
  En ensam stationär varg har spårats i Trängsletområdet. Det är ännu oklart om det är samma varg som föregående säsong spårades vid Fulufjället.

  Kloten
  Sydspetsen av Dalarna berörs av en ensam stationär tik som rör sig upp mot Smedje-backen och vid enstaka tillfällen även varit ännu längre norrut. Reviret delas med Väst-manlands- och Örebro län. Vargen är sändarförsedd av forskningprojektet Skandulv och är född i Uttersbergsreviret. Observationer av ytterligare minst en varg i området har rapporterats. Någon parbildning kunde dock inte konstateras på spårsnö.

  Öje
  Observationer av varg görs regelbundet i området Öje-Venjan. Minst en varg är sanno-likt stationär i området.

  Övriga vargar

  Ensamma vargar på vandring passerar emellanåt länet. Ofta passerar dessa på kort tid, men emellanåt kan de även stanna upp en kortare tid eller bli stationära.

  En sändarförsedd varg (född i Kynnareviret i Norge) har passerat länet under våren. Från slutet av mars till i början av maj uppehöll sig en varg i närheten av Lumsheden. Öster om Görsjöreviret mot Siljansnäs, har en varg spårats som kan vara stationär.

  Rapporter om spår och synobservationer har även inkommit från flera andra ställen i länet, bland annat i södra Dalarna, men det har inte kunnat bedömas om det rör sig om tillfällig eller stationär förekomst. Ett antal rapporter som vid kvalitetssäkring visat sig vara felaktiga har också mottagits.

  Kungsörn

  Inventeringen av kungsörn genomförs av Dalarnas Ornitologiska förening. Antalet lyckade häckningar 2007 är inte ännu fastställt, men häckningsframgången innevarande år har varit betydligt bättre än 2006 då endast sex lyckade häckningar konstaterades.

  Bilagor
  - Lodjursföryngringar 06/07 (pdf) »
  - Stationära vargar 06/07 (pdf) »

  Miljövårdsenheten
  Lena Berg
  Tel. 023-81162, 070-369 1162
  Fax nr. 023-81118
  E-post: lena.berg@w.lst.se